Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.

Uppförandekod för Flickors Utbildning i Kamerun

Vår uppförandekod är etiska riktlinjer som beskriver de uppföranderegler som ska vara vägledande för FUiK. De bygger på våra värderingar och vår trovärdighet. Uppförandekoden finns därför som en vägledning i relationer med andra människor, organisationer och myndigheter. Genom att låta vårt arbete präglas av  ledorden engagemang, öppenhet, ansvarstagande, professionalism bidrar vi till att upprätthålla vår trovärdighet gentemot våra medlemmar och allmänheten.

Syfte med koden är att beskriva vilket ansvar företrädare och styrelse för FUiK har samt att vägleda styrelsen och företrädare i relationer med civilbefolkning och samarbetspartners och andra samt även ge ett verktyg för att rapportera oegentligheter.

Förhållningsregler

  • I vår verksamhet ska du i det land där vi verkar respektera landet, kulturen, miljön och människorna.
  • Ditt uppträdande och ditt umgänge med andra ska vara sådant att det aldrig kan uppfattas som att du kräver eller förväntar dig olika tjänster eller förmåner. Vid besök i Kamerun är det viktigt att tänka på att du är där i egenskap av representant för FUiK.
  • Du ska inte diskriminera någon enskild person eller grupp, till exempel utifrån kön, könsidentitet, ålder, etniskt ursprung, religion, sexuell läggning, politisk åskådning, hiv/aids eller funktionsnedsättning. Detta gäller alla personer och grupper som du kommer i kontakt med. Du ska inte heller särbehandla någon utifrån personens samhällsställning eller nationella tillhörighet, inte heller ska du agera på något sätt som kan uppfattas rasistiskt.
  • Bilder som FUiK publicerar på hemsidan ska grunda sig på respekt och värdighet. Våra bilder ska gestalta människor ur ett genusmedvetet perspektiv och inte bidra till negativa stereotyper om religion etnicitet eller kön. Vi ser och skildrar kvinnor som individer, inte som objekt.
  • FUiK har som grundläggande princip att aldrig acceptera korruption samt att alltid agera och omedelbart informera övriga styrelseledamöter vid misstanke om korruption samt att i övrigt verka för att förebygga sådan.
  • FUiKs ekonomi vilar till större delen på bidrag från privatpersoner och företag varför det är självklart att FUIKs resurser nyttjas till de ändamål de är avsedda. Kontroll att användning av medel sker till avsedda ändamål görs vid ordinarie styrelsemöte.
  • Ersättning till styrelsemedlem av utlägg sker endast mot inlämnat kvitto. I övrigt erhåller styrelsemedlem ingen ersättning.
  • Vi anlitar professionell hjälp med bokföring och redovisning enligt svensk lagstiftning.
  • Vi anlitar auktoriserad revisor för granskning och kontroll av föreningens räkenskaper.
  • Om du upplever oegentligheter kring efterlevnad av FUiKs uppförandekod ska du rapportera det omedelbart till styrelsen.

"Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle."