Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.

Stadgar för föreningen Flickors utbildning i Kamerun

tidigare: ”Vänner Emellan - Vänskapsförening för ömsesidigt lärande och utveckling”

Stadgarna antagna vid konstituering 2008-09-24 och uppdaterade vid årsmöte 2009-11-04 och
vid namnändring till Flickors utbildning i Kamerun årsmöte 2012-12-09.

§ 1 Namn

Föreningens namn är ”Flickors utbildning i Kamerun”. Det är en humanitär och ideell
förening. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 2 Ändamål

Föreningens ändamål är att stödja och bistå utbildning för flickor samt att stödja och bistå
lokala småskaliga projekt för behövande, företrädesvis inom lantbrukssektorn på landsbygden
i Kamerun.

Exempel:
Start och utveckling av utbildningar och aktiviteter för flickor.
Start och utveckling av odlingsprojekt för olika grödor.
Start och utveckling av projekt inom boskapsskötsel, smådjurshushållning och fjäderfänäring.
Start och utveckling av aktiviteter i syfte att stärka flickors och kvinnors ställning i samhället
och ge möjligheter för dem att bidra till familjens och den egna försörjningen

§ 3 Syfte

 • Föreningens syfte är:
  Att stödja utvecklings- och hjälparbete i de områden i de utvecklingsländer där
  föreningen väljer att vara aktiv.
 • Föreningens fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinansiering och
  entreprenörskap.
 • Vi tror på ett holistiskt tillvägagångssätt och fokuserar även på demokratifrågor samt
  hälso- och miljöarbete.
 • Att genom konstruktiva verksamheter främja ett bra socialt umgänge, kulturutbyte och
  utbildning mellan individer med olika kulturell bakgrund i de länder föreningen väljer
  att vara verksam.
 • Att utgå från gruppens samlade kunskaper och erfarenheter till handling och
  förändring genom betydelsefulla insatser med inverkande effekter för deltagarna i de
  av föreningen anordnade aktiviteterna och insatserna.
 • Genom att ordna kultur- och fritidsaktiviteter främst för barn, ungdomar och kvinnor.
 • Genom att bedriva förebyggande (informations) verksamheter mot HIV/AIDS, och
  andra sexuellt överförbara sjukdomar, kvinnlig könsstympning, drog- och
  alkoholmissbruk samt andra typer av normbrytande beteenden i barn- och
  ungdomsåren.
 • Genom att bedriva uppsökande/förebyggande verksamheter riktade till barn och
  ungdomar i riskzon.
 • Att aktivt medverka i debatt och opinionsbildning kring de frågor som rör föreningens
  intresseområden. Men också i organiserade bildningskampanjer och mångkulturella
  kulturarrangemang inom våra verksamhetsområden.
 • Att verka för jämställdhet mellan könen.
 • Att verka för ett ökat samarbete och erfarenhetsutbyte mellan andra organisationer i
  världen i syftet att främja de gruppers intressen vi stöder.
 • Att aktivt deltar i kampen mot spridning av fördomar, diskriminering och rasism.
 • Att aktivt arbeta för att stödja svaga grupper i utvecklingsländer.

§ 4 Säte

Föreningens säte är i Gävle.

§ 5 Medlemskap

Medlemskap i föreningens erhåller alla som godkänner dessa stadgar och som i övrigt vill
verka för föreningens mål.

§ 6 Medlemsavgift

Röstberättigad medlem är den intagna medlem som erlagt sin medlemsavgift och som fyllt 15
år.
Medlemsavgiften beslutas på årsmöte.

§ 7 Utträde och avslutning

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses
därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
Medlem som inte har betalat medlemsavgiften får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.
Medlem som uppenbarligen handlar i strid med föreningens intressen eller på någon sätt
uppenbarligen skadar föreningen kan uteslutas av styrelsen. Beslutet kan överklagas på
årsmöte. Den överklagandes brev skall lämnas till styrelsen minst två veckor före årsmötet.

§ 8 Verksamhet och räkenskapsår

Verksamhet och räkenskapsår är per 1 januari – 31 december. Styrelsens ordinarie arbetsår
omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.

§ 9 Årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Medlemmarna sammanträder till ordinarie
årsmöte en gång om året, före utgången av december varje år. Styrelsen beslutar plats och
tidpunkt för möte. Kallelse jämte dagordning översänds till medlemmarna senaste tre veckor
före årsmötet. Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelse
tillgängliga för medlemmarna en vecka före årsmötet.

Årsmötet är beslutmässigt med de antal medlemmar som är närvarande. Medlemmarna som
inte betalat sin medlemsavgift under åren har ingen rösträtt. Medlem som inte har rösträtt har
yttranderätt och förslagsrätt.

Rätt att närvara vid årsmötets sammanträde, med yttrande- och förslagsrätt, tillkommer
dessutom revisorer, revisorsuppleant, valberedningsledamöter samt inbjudna.

Vid årsmötet ska bland annat följande ärenden behandlas:
1. Upprop och fastställande av röstlängd.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av justeringsman som ska justera mötesprotokollet.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Behandling av verksamhetsberättelsen för det avslutade året.
7. Behandling av ekonomisk redovisning för det föregående året.
8. Revisionsberättelsen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Behandling av motioner vilka inlämnas två veckor före årsmötet.
11. Val av styrelsen; ordförande väljs på tre år, kassör väljs på två år, sekreterare väljs på
ett år, och ledamöter väljs på ett år.
12. Val av revisor och suppleant
13. Behandling av frågor som väckts på årsmötet och/eller omprövning av föregående
styrelses beslut angående uteslutning.

§ 10 Extra årsmötet

Extra årsmötet skall äga rum om styrelsen anser det nödvändigt, eller då revisorer eller tre
fjärdedelar av föreningens medlemmar skriftligen önskar det.
Styrelsen skall kalla till extra möte inom tre veckor från den tid som den skriftliga önskan
kommit till styrelsens kännedom.

Vid extra årsmöte behandlas endast de ärenden som angivits i kallelsen.

§ 11 Motioner

Varje medlem har rätt att väcka motion till årsmötet. För att kunna behandlas skall motionerna
vara styrelsen tillhanda senaste två veckor före årsmötet.

§ 12 Styrelsen

Styrelsen väljs på årsmötet och skall bestå av minst av tre ledamöter och minst tre
suppleanter. Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst hälften av styrelseledamöter
begär detta. Styrelsen är beslutmässig om en majoritet av ledamöterna är närvarande.

§ 13 Firmateckning

Teckningsberättigade är ordförande och kassör i styrelsen, tillsammans eller var för sig.

§ 14 Revision

Varje år skall det utses minst en revisor och en revisor suppleant. Styrelsen skall
tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt
övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av, när som helst det begärts samt när det
gäller revision av förvaltning av det senaste räkenskapsåret, senaste tre veckor före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsoch
räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast en vecka före
årsmötet.

Revisorerna lämnar förslag till föreningen beträffande arvode för styrelsen.

§ 15 Arvodering

Eventuella arvoden till styrelsen och revisorerna beslutas på årsmöten.

§ 16 Valberedningen

Föreningen utser årligen en valberedning bestående minst av två ledamöter. Valberedningen
ska förbereda alla förekommande val inför föreningens årsmöte.

§ 17 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan endast ske på årsmöte.

§ 18 Upplösning

Upplösning av föreningen sker på årsmöte varvid det krävs att två tredjedelar av de på
årsmötet närvarande önskar en upplösning.
Vid beslut om upplösning ges föreningens tillgångar till ändamål som överensstämmer med
föreningens ändamål enligt stadgarna efter beslut på årsmötet. Ingen medlem ska kunna göra
anspråk på någon del av föreningens tillgångar.

"Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle."