Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.

Insamlingspolicy för Flickors Utbildning i Kamerun

FUiK samlar in pengar genom medlems inbetalning till föreningens 90-konto, genom gåvor, insamlingsbrev, via face-book och swish.

När man ger en gåva överlåter man åt FUIK att avgöra hur pengarna ska användas. Generellt öronmärker vi inte gåvor.
 I vissa fall där särskilda insatser krävs eller vad gäller större samarbeten kan öronmärkning dock ändå ske genom att de specifika medlen förs till separata konton och på så sätt hålls avskilda från medel till övrig verksamhet.

Tackbrev / bekräftelse av större gåvor utfärdas.

FUiK ska möta givarnas behov av återkoppling. Alla bidragsgivare som kontaktar oss ska få ett vänligt och professionellt bemötande.

Eventuella klagomål ska hanteras på ett tillmötesgående och skyndsamt sätt.

Uppstår tvivel om huruvida en gåva är frivillig ska den - om så begärs - återges till givaren.
Om oklarhet råder om gåvan var avsedd till FUiK ska givaren kontaktas.
Om en givare inom rimlig tid, kräver tillbaka en gåva ska detta i möjligaste mån respekteras.

FUiK har rätt att tacka nej till gåvor. Detta kan ske om givarens intäkter är förvärvade på ett sätt som strider mot FUiKs grundläggande värderingar.

Vid utfästelse av större gåvor ska skriftlig bekräftelse från givaren begäras.

Om utomstående part önskar samla in medel i FUiKs namn ska detta godkännas av styrelsen i FUiK och avtal träffas mellan parterna innan insamling påbörjas.

Våra medel placeras på konto i bank.

"Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle."